Lietošanas noteikumi

1.2. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.dabadaba.lv, turpmāk tekstā Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “Kongs”, reģistrācijas Nr. 43603006320, juridiskā un pasta adrese: Raiņa iela 17, Jelgava, LV-3001, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.3. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu internetveikalā. Reģistrējoties Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.4. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.6. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.7. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2.1 Lai varētu izmantot dabadaba.lv un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.

2.2 Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3 Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta;

2.4 Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti internetveikala vietnē;

2.5 Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.6 Ja Pircējs izmanto dabadaba.lv interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot dabadaba.lv un izmantojot tā pakalpojumus.

2.7 Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai bez reģistrācijas aizpildāmo kontaktu formu un marķējot atbilstošos laukus.

2.8 Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot dabadaba.lv administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

2.9 Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

2.10 Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas dabadaba.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar dabadaba.lv Privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar dabadaba.lv Privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti tiks glabāti saskaņā ar dabadaba.lv Privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar dabadaba.lv Privātuma politiku.

2.11 Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar dabadaba.lv Privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

3.1 Preču un pakalpojumu cenas dabadaba.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 5% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā dabadaba.lv pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

3.2 Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

3.3 Pircējs norēķinās par precēm vai nu priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, klients izmanto kādu no piedāvātajām apmaksas sistēmām. Maksājot skaidrā naudā, Pircējs par pasūtījumu samaksā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdi.

3.4 Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.

3.5 Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.1 Pircējs var izvēlēties saņemt preces dabadaba.lv telpās Raiņa ielā 17, Jelgavā, LV-3001 vai ar piegādi. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) vai preces tiek sūtītas ar pakomātu vai Latvijas pasta starpniecību.

4.2 Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Sūtīšana ar Omnivas pakomātiem 2,95eur par vienu paku. Piegāde ar kurjeru 5 eur. Saņemšana bezmaksas tirdzniecības vietās Jelgavā Raiņa ielā 17, veikalā daba, Liepājā Peldu ielā 9, veikalā daba.
4.3 Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

4.4 Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.

4.5 Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē vai Pircēja pasūtījumā noradītajā pakomātā. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
4.6 Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.

4.7 Pārdevējs piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

4.8 Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.9 Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.

5.1 Visu dabadaba.lv interneta veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā.

5.2 Pārdevējs neatbild par to, ka dabadaba.lv esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām dabadaba.lv ir ilustratīva nozīme.

5.3 Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

5.4 Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: dbdaba@dbdaba.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

6.1 Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm pēc šajos Noteikumos noteiktā termiņa.

6.2 Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma dabadaba.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesības neattiecas uz 6.1 punktā minētajām precēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta.

6.3 Noteiktās atteikuma tiesības 6.2 punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4 Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu dbdaba@dbdaba.lv, norādot pasūtījuma numuru, kurā prece bija pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci, ja prece ir saņemta.

6.5 Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 7 dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.6 Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

7.1 Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
7.2 Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot dabadaba.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

8.1 Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.

Alkohola tirdzniecības licences numurs: sērija MT 00000009091
SIA Kongs, reģ.nr. 43603006320
Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Jelgava
Licence izsniegta : 14.11.2011. (Raiņa iela 17, Jelgava)
Licences papildinājums: 13.03.2021. (tīmekļa vietne / mobilā lietotne www.dabadaba.lv)

Tirgotājs piegādā pasūtīto preci tikai pasūtījuma veicējam, kurš ir vismaz 18 gadus vecs un uzrādījis vecuma apliecinošu dokumentu.
Alkohola piegādājam / izsniedzam laikā no 8:00-22:00. Alkohola piegādes / izsniegšana nenotiek laikā no 22:00-8:00.
Alkoholiskos dzērienus piegādājam ar kurjera starpniecību. Alkoholisko dzērienu piegāde ar pakomātu starpniecību nav iespējama..
Kad tiek veikta piegāde, klientam ir jābūt sagatavotam personu apliecinošam dokumentam (ID karte, pase, auto vadītāja apliecība), lai kurjers var pārliecināties par personas vecumu, kura saņem sūtījumu.

9.1 Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2 Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3 Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.